fbpx

Общи условия

Общи условия за използване на услугата „Споделен хостинг”, „Издаване на SSL Сертификати“, „Регистрация на домейн“, „Виртуални сървъри“ и „Управляеми виртуални сървъри“

 

Последно обновяване: 10.09.2018

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия („Условията“), тъй като те определят Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на предоставянето и, съответно, използването на услугата „Споделен хостинг“, както е описана по-долу („Услугата“).  Ако не приемате тези Условия, моля не използвайте Услугата.

 

I. ПРЕДМЕТ

 

 1. Настоящите Условия регулират отношенията между „Клауд Системс“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205106657, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност под № BG205106657,със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Луи Айер“ № 2, ет. 10 (по-долу наричано за краткост „Доставчик” или „ние“), от една страна, и получателят на Услугата („Ползвател”).
 2. Ползвател на Услугата може да бъде пълнолетно физическо лице или юридическо лице.
 1. Условията регулират отношенията и имат обвързващо действие само между Доставчика и съответния Ползвател и само и единствено във връзка с предоставянето на Услугата.  я
 1. Услугата се предоставя от Доставчика на Ползвателя посредством уебсайта hosting27.com („Сайтът”) срещу заплащане и спазване от страна на Ползвателя на настоящите Условия.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА „СПОДЕЛЕН ХОСТИНГ“

 

 1. Услугата „Споделен хостинг“, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:
 • Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация, като се придържа към лимитите при използване на услугата, описани в Раздел V, и спазва изискванията за допустимо съдържание, посочени в Раздел VII;
 • Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване, управление и промяна на информацията, споделена на предоставеното пространство, както и на данните относно Ползвателя, попълнени в процеса на регистрация („Административен панел”);
 • Предоставяне на възможност за използване на електронна поща;
 • Предоставяне на техническа поддръжка на услугата.
 1. Предоставянето на услугата не обхваща осигуряване от страна на Доставчика на каквито и да било ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Ползвателя за достъп до сървърите на Доставчика.
 1. Абонаментни планове за услугата, а заявена от Потребителя са неразделна част от настоящите Условия.
 1. При използване на услугата, Ползвателят ще споделя общите ресурси на сървър на Доставчика (скорост, RAM памет, мрежова свързаност и др.) заедно с други Ползватели.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА „ИЗДАВАНЕ НА SSL СЕРТИФИКАТ“ (ЦИФРОВ СЕРТИФИКАТ)

 

 1. По силата на настоящите общи условия, Доставчикът  се задължава да предостави срещу възнаграждение на Потребителя  способ за изпращане на заявка за издаването на цифрови сертификати на Потребителя измежду посочените на сайта на Доставчика издатели на цифрови сертификати. Услугата включва:
 • Предоставяне на способ за плащане на цифровия сертификат;
 • Предоставяне на интерфейс за генериране на заявка за издаване на цифров сертификат;
 1. За да заяви издаването на SSL сертификат, Потребителят отправя заявка до Доставчика , в която посочва всички параметри, които трябва да притежава сертификата.
 2. Доставчикът предоставя възможност на Потребителя да попълни в интерфейса на страницата на Доставчика в Интернет информация, която го идентифицира и която ще бъде използвана за издаването на цифровия сертификат.
 3. Доставчикът  изпраща на издателя на цифровия сертификат данните, въведени от Потребителя и които ще послужат да издаването на цифровия сертификат.
 4. След като Доставчикът е предоставил данните на Потребителя на издателя на цифровия сертификат, Потребителят самостоятелно извършва всички необходими стъпки и изпълнява инструкциите  на издателя на цифровия сертификат за издаването на цифровия сертификат.
 5. Потребителят се задължава винаги да предоставя на Доставчика и на издателя на цифровия сертификат достоверна и актуална информация, необходима за издаването на цифровия сертификат.
 6. Потребителят заплаща на  Доставчика възнаграждение за организирането на издаването на цифровия сертификат от избрания от Потребителя издател на цифровия сертификат по избран от Потребителя начин при сключване на договора.
 7. Възнаграждението включва в себе си и цената на цифровия сертификат, която Доставчикът ще заплати на издателя на цифровия сертификат.
 8. В случай че за издаването на цифровия сертификат е необходимо да се предоставят документи, да се удостоверяват обстоятелства или да се извършат други действия, Потребителят самостоятелно ги осъществява съобразно указанията на издателя на цифровия сертификат.
 9. Страните се съгласяват, че Доставчикът  няма да има никакви задължения към Потребителя след приемането и изпращането на данните за издаване на цифровия сертификат към издателя на цифровия сертификат и заплащането на цената за издаване на цифровия сертификат на издателя на цифровия сертификат от името на Потребителя.
 10. Потребителят се задължава преди приемането на настоящите общи условия да се запознае подробно с общите условия на избрания издател на цифров сертификат.
 11. Потребителят се съгласява с общите условия и други изисквания на издателя на цифровия сертификат и се задължава безусловно да ги спазва.
 12. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 13. Потребителят може по всяко време да променя информацията в профила си, но се задължава да поддържа актуални предоставените данни.
 14. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата,  Доставчиктъ има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.
 15. От съображения за сигурност на данните на Потребителя, Доставчикът ще изпраща всякакви данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията на профила.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН“

 

 1. Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя срещу възнаграждение следните услуги:
 • Справка за свободно име на домейн;
 • Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет;
 • Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри, със следните функционалности:
 • Управление на препращането от основния адрес на домейна към други Интернет адреси (domain forwarding);
 • Управление на препращането на електронна поща към домейна;
 • Конфигуриране на необходимите адреси за използване на домейна за хостинг услуги и електронна поща;
 • Защита срещу неразрешен трансфер от трети лица;
 1. Информация за зоните, в които може да се извършва регистрация на домейни и цените за различните зони е достъпна на адрес: https://clients.hosting27.com/cart.php?a=add&domain=register.

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА „ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ“

 

 1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:
 • Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
 • Предоставяне на пълен (администраторски) достъп за управление на Услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;
 • Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
 • Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне наинформация и предоставяне на услуги на информационното общество.
 • Осигуряване на техническа поддръжка на Услугата.

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА „УПРАВЛЯЕМИ ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ“

 

 1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:
 • Предоставяне и администриране на виртуално отделен сървър с контролен панел (VirtualMin или cPanel);
 • Осигуряване на денонощна техническа поддръжка на виртуалния сървър;
 • Гарантиране на ресурс, който не се споделя с други клиентски приложения;
 • Осигуряване на денонощен мониторинг и реакция при възникнали проблеми;
 • Регулярно архивиране (бекъп) на съдържанието на сървъра;
 • Предоставяне на възможност за разполагане на сървъра на клиентски приложения.
 1. Доставчикът предоставя, а Ползвателят използва услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателя абонаментен план и в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление.
 2. Ползвателят е длъжен да се запознае с политиките за използване на услугата/услугите.
 1. В случай на установяване на отклонение от ползването, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

 

VII. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

 

 1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя на месечна/ тримесечна/ шестмесечна/дванадесемесечна база. Възнаграждението се заплаща по избран от Потребителя начин чрез банков превод, с кредитна карта, ePay.
 1. Информация за цените на Услугата е достъпна на адрес: hosting27.com. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност.
 1. При заплащане с кредитна карта, Ползвателят има право да изисква информация за валидността и покритието на Кредитната карта на Ползвателя.
 1. Ползвателят заплаща първата такса за използване на Услугата преди нейното активиране, както е посочено в чл. 19. Таксата за всеки следващ период се заплаща в срок от 14 дни от изтичане на периода, за който е платена. При неплащане на таксата от страна на Ползвателя, Доставчикът има правата по чл. 73 и чл. 74 по-долу.

 

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВИРАНЕ  НА УСЛУГИТЕ

 

 1. За да използва услугите, Ползвателят следва да се регистрира, като попълни съответната електронна форма (заявка) за поръчка на услугата, достъпна на адрес: www.hosting27.com, изрази съгласие с настоящите Условия и заплати цената на Услугата по предпочитания от него начин. В случаите на регистрация на юридическо лице, заявлението за съгласие с Условия и попълването и изпращането на конкретна заявка се извършва от законния му представител или друго упълномощено лице.
 1. При попълване на формата по чл. 36 Ползвателят следва да въведе цялата изискуема информация, включително действителен и активен електронен адрес („Административен мейл адрес”), който ще служи за кореспонденция с Доставчика, както и да посочи избрани от него потребителско име и парола („Данни за достъп”).
 1. С попълване на данните във формата по чл. 36 и натискане на виртуалния бутон “Съгласен съм с Общите условия за ползване на услугата”, Ползвателят валидно декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Ползвателят също така се съгласява комуникацията с него във връзка с услугата, в това число изменение на нейните параметри и прекратяване на ползването й, да бъде осъществявана по електронен път, на посочения от Ползвателя Административен мейл адрес. Доставчикът съхранява на своя сървър цялата информация, необходима за идентифициране на Ползвателя и за възпроизвеждане на Условията и електронното изявление на Ползвателя.
 1. Договорът между Доставчика и Ползвателя за използване на услугата („Договорът”) се счита за сключен в момента на приемане на Условията по начина, посочен в чл. 18, а теиямоа насачлолу
 1. Преди приемане на Условията, съобразно чл. 38, Ползвателят може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката за Услугата. При попълване на заявката, Ползвателят или неговият представляващ, е длъжен да предостави пълни, точни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна в тях, се задължава да ги актуализира в 30-дневен срок срок. В случай на предоставяне на неверни данни или неактуализиране на настъпили промени на данните в системата на Доставчика в посочения в предходното изречение срок, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугата, да преустанови достъпа на Ползвателя и този на трети лица до информацията и ресурсите, публикувани/ съхранявани от Ползвателя до коригиране на данните. В случай, че в срок от 3 дни от спирането на Услугата Ползвателят не коригира или не актуализира съответните данни, Доставчикът има право да прекрати предоставянето на Услугата и да изтрие разположените на негови сървъри информационни ресурси на Ползвателя, с което Договорът ще се счита за прекратен.
 1. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на Административния мейл адрес, на който се изпращат и Данните за достъп и уникалния код на направената от Ползвателя поръчка.
 1. В срок от 14 дни от получаване на съобщението по чл. 41, Ползвателят следва да заплати първата такса за използване на Услугата, като посочи уникалния код на поръчката, предоставен му от Доставчика. При неплащане на дължимата такса в срок, заявката за Услугата се деактивира автоматично и Ползвателят следва да започне процеса по регистрация и сключване на Договора отначало.
 1. Доставчикът активира Услугата в срок до 24 часа след получаването на плащането по чл. 42
 1. Ползвателят получава потвърждение за полученото плащане и активиране на Услугата на Административния мейл адрес. Срокът на Договора започва да тече от деня, в който на Ползвателя е изпратено  потвърждението по предходното изречение.
 1. Ползвател, който сключва Договора като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право, без да дължи неустойка или каквото и да е обезщетение и без да посочва причина за това, да се откаже от Договора в 30-дневен срок от активиране на Услугата. Трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от Договора с недвусмислено заявление. За целта можете, но не сте длъжен, да използвате стандартната форма за контакти с отдел Техническа Поддръжка, достъпна на адрес https://clients.hosting27.com/submitticket.php?step=2&deptid=1. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ, достъпен от менюто Услуги > Моите продукти и услуги > Съответната услуга > Поискай Прекратяване. Ако използвате тази възможност, незабавно ще Ви изпратим съобщение за потвърждение на получаването на отказа на Административния мейл адрес. В заявлението, с което упражнявате правото си на отказ, следва да посочите причината поради която желаете да прекратите услугата. За да спазите срока за отказ от Договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора.
 2. В случай че Ползвателят упражни правото си на отказ по чл. 22, Доставчикът възстановява на Ползвателя всички получени от него плащания, свързани с Услугата, като задържи цената за ползваните услуги, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят е информирал Доставчика за решението му за отказ от Договора. Доставчикът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако Ползвателят изрично не се е съгласил за друг начин. При всички случаи възстановяването няма да бъде свързано с разходи за Ползвателя.
 1. След активирането на Услугата, се създава профил на Ползвателя („Профил”), достъпът до който се осъществява чрез съответната страница на Сайта. При влизане в Профила, като се легитимира с Данните за достъп, Ползвателят има възможност да управлява Услугата чрез Клиентската Част на сайта.
 1. Ползвателят има право чрез Клиентската Част да променя първоначално посочените при регистрацията си идентификационни данни, както и определени параметри на Услугата, ако е приложимо. В този случай след попълването на електронната форма за изменение на идентификационните данни/параметрите на Услугата и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за потвърждаване, на Административен мейл адрес се изпраща съобщение за потвърждение на получената заявка за изменение, съдържащо информация за направените изменения. В случай че изменението на параметрите на Услугата налага допълнително плащане, активирането на новите параметри на Услугата се извършва след извършване на плащане от страна на Ползвателя, в срока по чл. 20, като до този момент се прилагат старите параметри.

 

IX. ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА „СПОДЕЛЕН ХОСТИНГ“. ЛИМИТИ

 

 1. При използване на Услугата, Ползвателят не следва да превишава съответните лимити, посочени в настоящия раздел.

 

A. Месечен трафик

 1. Месечния трафик на Ползвателя е упоменат в конктертния план на избраната услуга към датата на закупуване. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на съответния месец, Услугата се спира автоматично до началото на следващия месечен период.

 

 1. Неизразходван трафик в рамките на един месец не може да бъде използван за следващи месечни периоди.

 

B. Използване на електронна поща

 

 1. Ползвателят има право да изпраща до 300 електронни съобщения на един астрономически час.

 

C. Процесорно време

 

 1. Софтуерните приложения, разположени на сървър на Доставчика от Ползвателя, не могат да изразходват за своята работа процесорно време, което надхвърля посочените за съответния план процесорни минути на денонощие.
 1. При отчитането на изразходваното процесорно време, се включва времето, изразходвано за обработка на скриптове и приложения, както и времето, изразходвано от базата данни (MySQL), като стойностите се събират.
 1. При надвишаване на определените лимити за процесорно време, Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да оптимизира приложенията, разположени в неговия Профил, като предоставя на Ползвателя информация, показваща точно изразходваното процесорно време. Доставчикът може да предостави на Ползвателя разумен срок, в който Ползвателят да предприеме необходимите мерки, така че приложенията му да спрат да надхвърлят определените лимити.
 1. В случай, че приложенията на Ползвателя продължават да надвишат определените лимити и след посочения от Ползвателя съгласно на чл. 33 срок с повече от 10% [моля потвърдете или изменете съответно], Доставчикът има право да прекрати или ограничи използването на Услугата.
 1. В случай, че приложенията, разположени от Ползвателя на сървър на Доставчика, надвишат посочените лимити с повече от 10% [моля потвърдете или изменете съответно] в рамките на 1 час, Доставчикът има право временно да прекрати или ограничи ползването на Услугата, без да е длъжен да предварително да предупреждава Ползвателя.

 

D. MySQL/Postgre/MSSQL

 

 1. Ползвателят няма право да използва ресурсите на базата данни по начин, който нарушава производителността на сървърното оборудване на Доставчика.
 1. Доставчикът разрешава не повече от 100 000 SQL заявки към сървъра за един астрономически час.
 1. Ползвателят няма право да използва повече от 30 паралелни/едновременни връзки към SQL сървъра.
 1. Ползвателят има право да използва отдалечен достъп до Mysql за управление единствено на локално съдържание върху Услугата.
 1. Ползвателят няма право да използва отдалечен достъп до Mysql/Postgre за сервиране на данни, намиращи се извън сървъра, обслужващ Профила му.
 1. Ползвателят няма право да разполага база данни, чийто размер е по-голям от до 1.5GB дисково пространство.
 1. При констатиране на нарушение на някоя от разпоредбите в настоящия Раздел D, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за оптимизиране/премахване на проблемните заявки към базата данни.
 1. Ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в срок до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.

 

E. Паралелни HTTP връзки

 

 1. Приложенията, разположени в Профила на Ползвателя, не могат да използват повече от 150 едновременни/паралелни HTTP връзки към сървъра на Доставчика, обслужващ съответния Профил.
 1. Ползвателят няма право да използва Профила си за сервиране на отдалечено съдържание, намиращо се извън сървъра, обслужващ съответния Профил.
 1. При установяване на нарушения по чл. 44 и чл. 45, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата след изпращане на предварително уведомление до Ползвателя.

 

F. Крон задачи (cron jobs)

 

 1. Ползвателят няма право да настройва скриптове с отложен старт на изпълнение (cron job), който се изпълнява на интервал, по-кратък от 2 минути. При установяване на нарушения по предходното изречение, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата след изпращане на предварително уведомление до Ползвателя.

 

G. Други скриптове, процеси и софтуерни приложения

 

 1. Доставчикът не разрешава стартиране на приложения, процеси, скриптове и софтуер, чието време за изпълнение е по-дълъг от 90 секунди.
 1. Ползвателят не може да стартира повече от определените за съответния план едновременно изпълняващи се процеса.
 1. Ползвателят не може да разполага в Профила си файлове, чийто размер е по-голям от 1GB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
 1. Ползвателят може да разполага в своя Профил не повече от определените за съответния план ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др.).
 1. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории в Профила на Ползвателя, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждането им до допустимия лимит. Доставчикът предоставя на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят файлове и директории да не надхвърлят определените лимити.
 1. В случай, че след изтичане на посочения от Доставчика срок съгласно чл. 52, броят на файловете и директориите в Профила на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити, Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата.